1.1. province, 省;领域;职权

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

pr.ovinc.e [‘prɒvɪns] n. 省;领域;职权

  • 1.1.1. province-wide [ˈprɒvɪnsˌwaɪd] adj. 全省的 adv. 全省地
  • 1.1.2. provinc.ial [prə’vɪnʃ(ə)l] adj. 省的;地方性的 n. 乡下人;外地人
    • 1.1.2.1. provincial.ly [prəu’vinʃəli] adv. 以地方;偏狭地
    • 1.1.2.2. provincial.ity [prəʊ,vɪnʃɪ’ælətɪ] n. 乡下习气;粗鄙,偏狭;地方特色
    • 1.1.2.3. provincial.ism [prə’vɪnʃ(ə)lɪz(ə)m] n. 方言;地方风格;乡下习气

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 22
英语口语
专升本英语
学位英语
英语四级
英语六级
考研英语